Pompei Farmhouse

Pompei, Campania (Farmhouse)
/ Location type: Countryside