Ribadavia Farmhouse

Ribadavia, Spagna (Farmhouse)
/ Location type: Mountain